קיצורים ביבליוגרפיים

עמוד:יא

יעקבי = דוד יעקבי , " היהודים הויניציאנים בעכו הצלבנית במאה הי " ג " , קתדרה 20 ( תשמ " א ) , עמ ' . 56 - 51 כהנא , ארבעים חסר אחת = קלמן כהנא , " ארבעים חסר אחת " , המעין י ( תש " ל ) , עמ ' = ] 25 - 18 הנ " ל , חקר ועיון , ג , ירושלים תשמ " ו , עמ ' קנא - קס ] . , – ארבעים יכנו = קלמן כהנא , " ארבעים יכנו לפי הרמב " ם " , חקר ועיון ג , ירושלים תשמ " ו , עמ ' קסא - קסז . לוצקי = אלכסנדר לוצקי , " הפראנקוס בחלב והשפעת הקפיטולציות על תושביה " , ציון ו ( תש " א ( , עמ' . 79 - 46 מולכו , בבית העלמין = מיכאל מולכו , בבית העלמין של יהודי שאלוניקי , א - ד , שאלוניקי תרצ " ב - תרצ " ג . , – חזקת בתים = מיכאל מולכו , " תקנת חזקת בתים חצרות וחנויות בשאלוניקי " , סיני כח ( תשי " א ) , עמ ' רצה - שיד . מטודלה , מסעות = מסעות של ר ' בנימין , לונדון תרס " ז . עמנואל , גדולי שאלוניקי = יצחק שמואל עמנואל , גדולי שאלוניקי לדורותם , א , תל אביב תרצ " ו . עמנואל , דפים = שמחה עמנואל , " דפים מפנקס הלכה של עולה רגל במאה השלוש עשרה " , גנזי קדם ז ( תשע " א ) , עמ ' . 170 - 145 , – ממזרח = שמחה עמנואל , " ' ממזרח שמש עד מבואו ' : תשובות הרשב " א לחכמי עכו " , תרביץ פג ( תשע " ה ) , עמ ' . 489 - 465 פראוור = יהושע פראוור , תולדות ממלכת הצלבנים , א - ב , ירושלים תשמ " ד . פרידמן , התנגדות לתפילה = מרדכי עקיבא פרידמן , " התנגדות לתפילה ולמנהגי תפילה ארץ - ישראליים בשאלות ותשובות שמן הגניזה ( מתשובותיו של ר ' יוסף ראש הסדר ) " , כנסת עזרא , בעריכת שולמית אליצור ואחרים , ירושלים תשנ " ה , עמ ' . 104 - 69 , – משלם = מרדכי עקיבא פרידמן , " ' משלם ' בגניזת קהיר " , לשוננו לד ( תש " ל ) , עמ ' 238 - 237 , 74 - 72 קפאח , צרור מכתבים = ר ' יוסף קאפח , " צרור מכתבים בין מנהיגי יהודי קוצ ' ין לבין יהודי תימן ובבל " , סיני עט ( תשל " ו ) , עמ ' סג - פא ; שם פ ( תשל " ז ) , עמ ' סא - עא . , – שאלות לחכמי לוניל = ר ' יוסף קאפח , " שאלות חכמי לוניל ותשובות ' הרמב " ם ' כלום מקוריות הן ? " , ספר זכרון להרב יצחק ניסים , חלק חקרי תלמוד , הרמב " ם , בעריכת מאיר בניהו , ירושלים תשמ " ה , עמ ' רלה - רנב . רוזאניס = שלמה אברהם רוזאניס , דברי ימי ישראל בתוגרמה , א , תל אביב תר " ץ ; קורות היהודים בתורקיה , וארצות הקדם , ב - ה , סופיה תרצ " ז - תרצ " ח . רצהבי , בואי תימן = יהודה רצהבי , בואי תימן , תל אביב תשכ " ז , עמ ' . 273 - 248 , – יהודי קוצ ' ין = יהודה רצהבי , " יהודי קוצ ' ין ויהודי תימן במאה הי " ח " , סיני פט ( תשמ " א ) , עמ ' סט - פו . , – תורתן = יהודה רצהבי , תורתן שלבני תימן , קרית אונו תשנ " ה . שווארץ = ד " ב שווארץ , " זכרון חיים – תולדות הגאון רבי חיים שבתי זצ " ל המהרח " ש משאלוניקי יצ " ו " , אור ישראל ( מאנסי ) ה , ב ( תשנ " ח ) , עמ ' קפד - קצב . שוחטמן , מהר " ם גאויזון = אליאב שוחטמן , שו " ת מהר " ם גאויזון , א - ב , ירושלים תשמ " ה . שילת = יצחק שילת , " כלום תשובות הרמב " ם לחכמי לוניל מזוייפות הן ? " , ספר זכרון להרב יצחק ניסים , חלק חקרי תלמוד , הרמב " ם , בעריכת מאיר בניהו , ירושלים תשמ " ה , עמ ' רנג - רנז . שירת ישראל , מהד ' בן ציון הלפר , ליפסיא תרפ " ד . שלום = גרשום שלום , " קבלות ר ' יעקב ור ' יצחק בני ר ' יעקב הכהן " , מדעי היהדות ב ( תרפ " ז ) , עמ' . 290 - 165

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר