קיצורים ביבליוגרפיים

עמוד:י

גליק ( המשך ) , אור לאבל = שמואל גליק , אור לאבל : להתפתחותם של עיקרי מנהגי אבלות במסורת ישראל מלאחר הקבורה עד תום השבעה , אפרת תשנ " א . , – קונטרס = שמואל גליק , קונטרס התשובות החדש , א - ג , ירושלים ורמת גן תשס " ו - תשס " ט ; ד , ירושלים תש " ע . , – קונטרס על ענין שבת החתונה = שמואל גליק , קונטרס על ענין שבת החתונה למוהר " ר אליעזר ב "ר יעקב סופינו זלה " ה , ירושלים תשס " ז . , – שרידי תשובות ( מוצרי ) = שמואל גליק , שרידי תשובות מאוסף ז ' אק מוצרי שבספריית אוניברסיטת קמברידג ' , ליידן ובוסטון תשע " ב . , – שרידי תשובות ( קמברידג ' ) = שמואל גליק , שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות ' מאנית : מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג ' , א - ג , ירושלים תשע " ג - תשע " ד . גנזי מצרים = ראו אדלר . גנזי שכטר = לוי יצחק גינצבורג , גנזי שכטר , ניו יורק תרפ " ח . דוידזון = ישראל דאוידזאן , אוצר השירה והפיוט : מזמן חתימת כתבי הקדש עד רשית תקופת ההשכלה , א - ד , ניו יורק תרפ " ה - תרצ " ג . דוזי P . A . Dozy , Dictionnaire d é taill é des noms des v ê tements chez les Arabes , = Amesterdam 1945 דימיטרובסקי = חיים זלמן דימיטרובסקי , " ויכוח שעבר בין מרן רבי יוסף קארו והמבי " ט " , ספונות ו ( תשכ " ב ) , עמ ' עא - קכג . הלקין = אברהם שלמה הלקין , ספר העיונים והדיונים , ירושלים תשל " ה . הקר , החברה היהודית = יוסף הקר , החברה היהודית בשאלוניקי ואגפיה במאות הט " ו והט " ז , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית תשל " ט . , – שיטת ה ' סורגון ' = יוסף הקר , " שיטת ה ' סורגון ' והשפעתה על החברה היהודית באימפריה העות ' מאנית " , ציון נה ( תש " ן ) , עמ ' . 82 - 73 הקר ובן נאה = יוסף הקר וירון בן נאה , תקנות יוצאי ספרד באימפריה העות ' מאנית במאות 19 – 15 [ בדפוס ] . ויין = דוב בערל ויין , " בענין מלקות ארבעים " , הדרום כט ( תשכ " ט ) , עמ ' = ] 46 - 41 הנ " ל , חקרי הלכה , ירושלים תשל " ז , עמ ' . [ 61 - 44 חזן = אפרים חזן , פרקים בתולדות הלשון העברית , יחידה , 6 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב תשס " ג . חימי , מהו הריק = מיכאל חימי , " בענין קלף ספר תורה תפילין ומזוזות – לבירור מהו ה ' ריק ' הנדון כמעט בכל הפוסקים החל מתקופת הגאונים ועד סוף הראשונים בכל איזור הים התיכון ובבל " , קובץ בית אהרן וישראל קמט ( תש " ע ) , עמ ' קלז - קמג . , – סוגית הקלף = מיכאל חימי , סוגית הקלף , ביתר תש " ע . טובי , הספרות הרבנית = יוסף טובי , " הספרות הרבנית בתימן " , פעמים 86 - 87 ( תשס " א ) , עמ ' . 66 - 51 , – הפואטיקה = יוסף טובי , " ה ' פואטיקה ' של אריסטו בשירה העברית בימי הביניים " , דפים למחקר בספרות , כרך , ( 1991 - 92 ) 8 עמ ' . 122 - 107 , – יהודי תימן = יוסף טובי , " יהודי תימן בשו " ת חכמי מצרים וארץ ישראל במאות השש - עשרה והשבע - עשרה " , בני תימן ( תשע " א ) , עמ ' . 93 - 78 , – עיונים = יוסף טובי , עיונים במגילת תימן , ירושלים תשמ " ו . יונגר = איתמר יונגר , " בדין עיבוד קלף לסת " ם " , ישורון כה ( תשע " א ) , עמ ' תז - תיב . ילון = חנוך ילון , " משלם " , תרביץ א , א ( תר " ץ ) , עמ ' ; 155 - 153 הנ " ל , " ל ' משלם ' , " שם , ב ( תר " ץ ) , עמ' . 140 - 139

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר