קיצורים ביבליוגרפיים

עמוד:XIII

קיצורים ביבליוגרפיים רשימה זו כוללת את החיבורים והפרסומים מספרות המחקר שהוזכרו בכרך זה וצוטטו בציון מקוצר . רשימת החיבורים מספרות התורנית והמפתחות יבואו בסוף כרך ב ' . אביבי , אהל ש " ם = יוסף אביבי , אהל ש " ם , ירושלים תשנ " ב . , – כתבי האר " י = יוסף אביבי , " כתבי האר " י באיטליה עד שנת ש " פ " , עלי ספר יא ( תשמ " ד ) , עמ' . 134 - 91 , – קבלת האר " י = יוסף אביבי , קבלת האר " י , א - ג , ירושלים תשס " ט . אורבך = אפרים אלימלך אורבך , בעלי התוספות : תולדותיהם . חיבוריהם . שיטתם , ירושלים תש " מ . אלבק = שלום אלבק , " השתלשלותה של העברת חובות בתלמוד " , תרביץ כו ( תשי " ז ) , עמ ' . 286 - 262 אלון = מנחם אלון , המשפט העברי - תולדותיו , מקורותיו , עקרונותיו , א - ג , ירושלים תשל " ח . אפשטיין = אברהם אפשטין , " משפחת לוריא : שלשלת יחוסה מימי קדם עד הדור הזה ... " , כתבי אברהם עפשטיין , וינה תרס " א , עמ ' שט - שמט . ארד , הקהל = דותן ארד , " הקהל כגוף כלכלי – הקדש המוסתערבים בקהיר לאור הגניזה " , גנזי קדם ז ( תשע " א ) , עמ ' . 66 - 25 , – לדמותו = דותן ארד , " לדמותו של בעל הלכה מוסתערבי במאה השש - עשרה – ר ' יוסף ן ' ציאח" שלם ח ( תשס " ט ) , עמ ' . 248 - 134 , – עבודת ד " ר = דותן ארד , היהודים המוסתערבים בסוריה , ארץ ישראל ומצרים , , 1700 - 1330 עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית , ירושלים תשע " ג . ארד - גליק = דותן ארד ושמואל גליק , " חלוקת רווחים ללא חשש ריבית תשובה יחידאית בספרדית - יהודית מן הגניזה הקהירית " , Quntres : An Online Journal for the History , Culture , and Art of the Jewish Book , 4 1 ( 2013 ) . [ = Dotan Arad and Shmuel Glick , " Pre - Exilic Halakhic Text in Judeo - Spanish from the Cairo Genizah by R . Jacob Canpanton " , Sefarad . [ vol . 73 : 2 , julio - diciembre 2013 , pags . 409 - 421 i ארזי הלבנון = שמעון ואנונו , ארזי הלבנון , אנציקלופדיה לגאוני וחכמי יהדות ספרד והמזרח , א - ד , ירושלים תשס " ו . אריסטו , המטפיזיקה = אריסטוטליס ( אריסטו ) , המטפיזיקה ספר דלתא : על המונחים המשמשים במובנים רבים , ירושלים תשנ " ח . , – פיזיקה = אריסטוטליס ( אריסטו ) , פיזיקה א - ב , ירושלים תשס " ו . בורנשטיין מקובצקי = לאה בורנשטיין מקובצקי , " כופר דם וגאולת דם במשפט הפלילי של האמפריה העות ' מאנית במאות ה - 17 - 16 וביטוים בחברה היהודית " , אי " ש בגבורות , ירושלים תש " ן , עמ' . 97 - 79 בלטמן לנדאו = רחל בלטמן - לנדאו , פרשנות התורה מתוך שאלות ותשובות הרדב " ז , עבודת גמר , טורו קולג ' , תשס " ד . בן זאב = ישראל בן זאב , " התעודות העבריות שבגנזי הקהילה היהודית בקהיר " , ספונות ט ( תשכ " ה ) , עמ ' רסג - רצג . בן נאה = ירון בן נאה , יהודים בממלכת הסולטנים : החברה היהודית באמפריה העות ' מאנית במאה השבע עשרה , ירושלים תשס " ז . בן צבי = יצחק בן צבי , ארץ ישראל וישובה , ירושלים תשכ " ח .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר