תוכן העניינים

עמוד:3

פרק 23 משיח , מרובה בגדים , כוהן משמש וכוהן שעבר ( הוריות פ״ג מ״ד - מ״ו ; יב ע״א - ע״ב ) 460 לשאלת מסגרתן של פסקאות ״אין בין ... ״ במשנה הוריות 460 לשיטת הראשונים בפירושה של הסיפא 462 למובנם של ״כהן משמש״ ו״כהן שעבר״ 463 להצעתה של המשנה 467 למקורן של ההלכות ״אין בין ... ״ במשנתנו 471 זיהוי התנא של המשנה בסוגיית הבבלי והקשיים הכרוכים בו 476 הדיון של ר׳ מאיר ושל ר׳ יוסי לגבי ״השני״ 478 להצעתה של סוגיית הבבלי בהוריות ובמגילה 480 העולה מן הבירור 482 פרק 24 למשמעו של ״מרובה בגדים״ ( ירו׳ הוריות פ״ג ה״ג , מז ע״ג ) 484 כלום נגנז ״שמן המשחה״ , או שנגנזה ה״צלוחית של שמן המשחה״ ? 485 האומנם ״לא היו יכולין לעשות שמן המשחה אחר למשוח בו״ ? 492 פירושו של הירושלמי ל״מרובה בגדים״ וקשייו 498 ״מרובה בגדים״ הוא ממלא מקום זמני 499 העולה מן הבירור 504 פרק 25 למשמעו של ״פר הבא על כל המצות״ ( הוריות פ״ג מ״ג - מ״ד ; יב ע״א - ע״ב ) 506 ״פר הבא על כל המצות״ – האם ״פר משיח״ הוא או ״פר העלם דבר של ציבור״ הוא ? 506 פסקה א במשנה – האם מקורית היא ? 520 נוסח הברייתא ביומא עג ע״א ושיטתה 522 שיטת הבבלי בעניין המחלוקת שבין ר׳ מאיר לבין חכמים 524 להצעתה של סוגיית הבבלי 528 העולה מן הבירור 529 פרק 26 לדינם של מרובה בגדים משמש ומרובה בגדים שעבר ( הוריות פ״ג מ״ד ; יב ע״ב ) 531 היחס בין בבא ג לבין בבות אחרות בברייתא 532 לשיטתה של הברייתא 533 למקורה של בבא ג , והשפעתה על נוסח כי״ע 535 שיטת הברייתא בתוספתא הוריות ונוסחתה בתוספתא ובבבלי 537 העולה מן הבירור 540 פרק 27 למשמעו של ״וכולו קיים לעתיד לבוא״ ( הוריות יא ע״ב ) 541 נספח ( במקום הערה 551 ( 6 מראי מקום המאמרים שפורסמו בעבר 553

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר