מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

עמוד:12

נוגע לשאלות בסיסיות של מוסד האזרחות הכוללות שייכות , זכויות וחובות של האזרחים ( . ( Modood and Meer 2012 ספציפית , התביעות של קבוצות מיעוט נוגעות לתחומים שונים של החיים הציבוריים . ראשית , תביעותיהן מופנות כלפי השלטון המרכזי והן כוללות תביעה לייצוג נאות במוסדות השלטון , תביעה לחלוקת סמכויות ו / או תביעה להגדרה עצמית . שנית , קבוצות המיעוט תובעות הכרה בלגיטימיות של פרקטיקות תרבותיות במרחב הציבורי ובזכותן ל " פטור" מחוקים ומכללים העומדים בסתירה לאמונות ולערכים שלהן . שלישית , הן מעלות תביעות הנוגעות ל - - collective esteem המעמד הסמלי - שלהן ושל חבריהן . התביעה של קבוצות מיעוט להכרה עולה על רקע התפיסה שסמלי המדינה השונים ( מהדגל ועד החגים ) תורמים למעמדן השולי של קבוצות אלו בתרבות הפוליטית - ציבורית ( . ( May et al . 2004 , 4 תביעה זו , הקשורה בפוליטיקה של הזהות , מתבססת על הטענה כי חוסר צדק מתקיים לא רק בחלוקתם של משאבים חומריים אלא גם בחלוקתם של משאבים סימבוליים , וכן כי קיים קשר בין סוגי אי - השוויון כאשר היררכיות כלכליות ותרבותיות מחזקות זו את זו . הפוליטיקה הרב - תרבותית מבקשת לא רק לשנות את האופן שבו נתפסות קבוצות על פי הייצוגים התרבותיים הרווחים ( פוליטיקה של הזהות ); היא תובעת ממוסדות המדינה והחברה האזרחית לנהוג בשוויון הן במעמד שהם מעניקים לקבוצות זהות שונות והן בחלוקת המשאבים הנדרשים לשם שימור ופיתוח של היצירה התרבותית שלהן ( מאוטנר ואחרים ; 237 – 235 , 1998 יונה . ( 40 – 36 , 2005 המדינה יכולה להגיב לתביעות אלה בדרכים שונות : הדרה מוחלטת של הקבוצה , הענקת שוויון פורמלי לפרטים , הכרה מוגבלת בשונות ( בכפוף לתרבות הלאומית ) או שינוי מבני עמוק שנועד ליצור שוויון בין הקבוצות והתרבויות , תוך הבטחת זכויות הפרט של היחידים השייכים אליהן . על מנת להבין את הרב - תרבותיות כמדיניות , מן הראוי לתאר בפירוט את האופנים השונים שבהם היא יכולה לבוא לידי ביטוי במסגרת מדינה רב - תרבותית דמוקרטית . אך לפני כן , כמה הערות כלליות על הרב - תרבותיות ומבקריה . רב - תרבותיות ואובדן הסולידריות מבקריה של הרב - תרבותיות טוענים כי ההכרה בקבוצות השונות על חשבון הזהות הלאומית המאחדת פוגעת ביכולתה של מדינת הלאום הדמוקרטית לקיים הסדרים הבנויים על צדק חברתי אוניברסלי ; מערערת , גם אם לא במתכוון , על מעמדה של הדמוקרטיה ; וחותרת תחת מדינת הרווחה המונהגת בה . רב - תרבותיות היא סכנה לדמוקרטיה , לטענת המבקרים , מכיוון שהיא פוגעת בסולידריות החברתית ומעודדת פיצול או " בלקניזציה " של החברה ( . ( Schlesinger 1992 לטענתם רב - . 4 ראו למשל . Miller 2000

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר