מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

עמוד:9

הציבור . התמקדות זו עלולה גם להחמיץ מקרים שבהם אין הלימה בין המדיניות והמוסדות שמנסחים אותה לבין הציבור שאליו היא מיועדת . המציאות הרב - תרבותית מחייבת את מעצבי המדיניות להתאים את התוכניות לציבור מגוון מבחינה תרבותית . התאמות אלה כוללות יצירת נגישות לשירותים , כינונם של יחסי גומלין בין מעצבי המדיניות לבין ציבור זה והבטחת ייצוג הולם לנציגיו בביצוע המדיניות ( . ( Dunn et al . 2001 ; Rice 2010 כמתבקש , מדיניות ציבורית רב - תרבותית מקיימת זיקה עמוקה עם ההוראה הערכית - פרוגרמטית של המושג . עם זאת , מנסחיה ותומכיה של מדיניות זו אינם בהכרח מקנים ערך אינהרנטי לשונות התרבותית המאפיינת את החברה ; הם מתייחסים לשונות זו כדבר נתון , כעובדה שרירה , ומבקשים לתת לה מקום בניסוח המדיניות הציבורית בתחומי הפעילות השונים . כלומר הם אינם בהכרח מעלים על נס את הרב - תרבותיות כאידיאל שמן הראוי שינחה את חברת המופת , אלא רואים בו מציאות שעמה יש להשלים ולהתמודד . הם מבקשים לתת מענה לצרכים ולדרישות של קבוצות אתנו - תרבותיות המעוניינות לשמר את זהותן כדי להבטיח יעילות ואפקטיביות של השירותים החברתיים ( Inglis 1996 ; Fleras . ( and Elliott 2002 יתרה מזאת , ההכרה בקיומו של " מצב רב - תרבותי " , לדוגמה , איננה מחייבת מדיניות רב - תרבותית . ולהפך , מדיניות ציבורית רב - תרבותית עשויה לבוא לידי ביטוי בהסדרים מוסדיים חלקיים המכירים רק באופן חלקי בתביעות של קבוצות שונות להכרה בייחודן התרבותי . ככזו , מדיניות רב - תרבותית קשורה לא רק לשאלות של הכרה תרבותית אלא גם לשאלות של חלוקה מחדש של משאבים ולשאלות של השתתפות פוליטית בתהליכי קבלת ההחלטות במוסדות הציבוריים ( . ( Kymlicka 2010 מטרותיה של מדיניות ציבורית רב - תרבותית משתנות אפוא בין מדינות שונות ( , ( Triandafyllidou et al . 2012 , 4 ועשויות לכלול יצירת הרמוניה חברתית , צמצום פערים ואפליה , שימור מגוון תרבותי , שוויון בהענקת שירותים או היענות לדרישות של קבוצה בעלת כוח אלקטורלי ( . ( Jupp 1997 הנחת העבודה המשותפת למדיניות ציבורית רב - תרבותית היא שהמציאות החברתית מאופיינת בריבוי תרבויות עיקש , בקיומם של מנגנוני אפליה גלויים וסמויים כלפי קבוצות מיעוט וכן בדרישות לגיטימיות של קבוצות תרבותיות להכרה ( . ( Kymlicka 2010 במובן זה , מדיניות ציבורית היא המקום שבו עיצוב מדיניות ויישומה נפגשים עם צרכים משתנים של חברה הטרוגנית . מדיניות ציבורית רב - תרבותית מתייחסת אפוא להכרה ציבורית בקבוצות מיעוט המבקשות לשמור את זהותן התרבותית , לתמיכה הלגאלית והחומרית בהן ולהסדרה של דפוסי תמיכה זו ( Soroka et al . . ( 2002 כמדיניות ציבורית , הרב - תרבותיות נועדה לשפר את יכולתם של מוסדות - בתחומי הרווחה , הבריאות , התרבות , הביטחון הסוציאלי , החינוך ועוד - לתת מענה לצרכים ולדרישות של קבוצות אתניות - תרבותיות , דבר המעודד את השתלבותן של קבוצות מיעוט בחברה מבלי שהן תידרשנה להיטמע בה .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר