אובדן התמימות השפעת ההתנתקות על הציונות הדתית

עמוד:2

The Loss of Naivete : The Impact of the Withdrawal from Gaza on Religious Zionism Yair Sheleg המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי , לא מפלגתי , הממוקם בתפר שבין האקדמיה לפוליטיקה . המכון עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל , במינהל הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה . בתכניותיו ובמפעליו המכון חותר לחזק את מוסדות הדמוקרטיה המתהווה בישראל ולגבש את ערכיה . בהמשך לעבודת מחקר מעמיקה הוא מגיש המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של משטר דמוקרטי יציב , המותאם למבנה , לערכים ולנורמות של החברה הישראלית . המכון שואף לקדם בישראל שיח ציבורי בנושאים שעל סדר היום הלאומי , ליזום רפורמות מבניות , פוליטיות וכלכליות , לשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולקהל הרחב , לספק מידע ולהציג מחקר משווה . החוקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה הם אנשי אקדמיה , והם מובילים פרויקטים במגוון תחומים של החברה והמשטר בישראל . מחלקת ההוצאה לאור של המכון מפיקה , משווקת ומפיצה את פירות עבודתם . המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס “ ט על מפעל חיים — תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ה נדפס בישראל , 2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת “ ד , 4702 ירושלים 9104602 טל ' : 02 - 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : http : // tinyurl . com / idi – store דוא “ ל : orders @ idi . org . il טל ' : ; 02 - 5300800 , 1 - 800 - 20 - 2222 פקס : 02 - 5300867 הדברים במסמך זה אינם משקפים בהכרח את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר