רש"י ובית מדרשו

עמוד:2

הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן למורשת יהדות ספרד ע " ש אהרן ורחל דהאן , ביוזמת נשיא האוניברסיטה מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 424 - 4 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר