תוכן העניינים

עמוד:6

ופרגמטיזם . 1 . 3 ; 128 ' פרדוקס של תנועה ' . 2 ; 132 היחיד והחברה : בחינה מחודשת . 2 . 1 ; 136 אופוריה ופרקטיקה . 2 . 2 ; 136 היחיד והיחד – הצורך החברתי . 2 . 3 ; 140 מן החברה האוטופית אל הקבוצה הריאלית . 2 . 4 ; 144 מעמד היחיד ותיקון הפרט 147 פרק ד : דילמות של קהילה בהתהוות 152 . 1 אליטה משרתת או חלוציות מדגימה : הוויכוח עם ארנסט סימון ; 152 . 1 . 1 תחושת העצמיות של המיעוט . 1 . 2 ; 154 הקבוצה כחברה לא תכליתית . 1 . 3 ; 156 החלוציות המדגימה . 2 ; 159 חיי שיתוף ומימוש עצמי : הוויכוח עם אליעזר גולדמן 164 שער שלישי התפיסה הדתית של הקיבוץ הדתי בפתח השער 185 פרק ה : ערכים סוציאליסטיים והתחדשות דתית 187 . 1 הסוציאליזם הקיבוצי כמימוש ' העצמיות היהודית ' . 2 ; 190 היהדות כדת קולקטיבית . 3 ; 199 ' הציבור המתוקן ' כתא מחנך ומתחנך . 4 ; 208 העבודה כתרבות . 4 . 1 ; 215 העבודה ושחרור האדם . 4 . 2 ; 215 העבודה ככוח יצירה : הוויכוח בין אונא לאדמנית 219 פרק ו : הדתיות הדמוקרטית 223 . 1 התודעה הדמוקרטית הדתית : בין עוצמה לענווה . 2 ; 223 הזכות לפרש ; 228 . 2 . 1 ' כוונות התורה ' . 2 . 2 ; 228 סמכות והיררכיה דתית . 3 ; 234 דמוקרטיה ושוויון . 3 . 1 ; 241 ' חברתנו היא בעיקרון חברה מעורבת ' . 4 ; 241 מרכזיות הכלל . 4 . 1 ; 247 עוצמת הבינוניות . 4 . 2 ; 248 תלמוד תורה כערך חברתי 252 הרהורי סיכום 255 משה אונא – פרקי חיים 261 נספח : שיקום הציונות הדתית – כיצד ? מאת משה אונא 265 ביבליוגרפיה 271 מפתח שמות ועניינים 291

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר