ב. התימה וניתוחה בכלי המתודה התימטולוגית

עמוד:13

ב . התימה וניתוחה בכלי המתודה התימטולוגית כל אחד מן המחקרים שנסקרו לעיל מוסיף ידע חדש וחשוב לחקר הסיפור , ואולם כל אחד מהם בוחר גרסה » חת או שתיים של הסיפור . ראותה הוא בודק , מנתח או משווה , לעומתם . מחקרנו יוצא מתוך הנחה בסיסית שבחינת הפנומן התרבותי המבתה באן " אברהם בכבשן האש " תיעשה קודם כול מתוך הכרת מרב גרסאות הסיפור הניתנות לאיתור , רהצבתן לראשונה יחד . לשם כך בבחרה המתודה התימטרלרגית , וכליה ישמשו לכתיבת מונוגרפיה זו . המתודה התימטולוגית חוקרת סיפורים כתופעה ספרותית היסטורית כראש ובראשונה . בספרות עם ישראל קיימת תופעה של ריבוי גרסאות , המבוססות על נוסחה סיפורית אחת . כל סדרה כזאת . המורכבת לעתים מעשרות גרסאות , נתפסה במחקר התימטולוגי כיתירה ספרותית יציבה ומוגדרת , בעלת בסיס גנאולרגי ורצף J 4 ראר סיכום הדברים אצל נ ' ברוש , סיפורי התנ " ך כציור המוסלמי , מוזיאון ישראל : ירושלים תשנ " א . עמ ' . 28 - 26 רק גם a ' npnan ההשוואתיים של שפייר ושוציננרל , H , peyerS F ) 1 f bibirxrhen Evziihlungen im Q // run . G Olms : Hildcnsheirn 197 1 , pp . 1 20 - ] Kft ; H SchiiI 71 ngcr , Urspnttig undE / irwa khmg der Arahhchen Abraham — Nlmrad , Ugmite , Bonner OnenUilische Sludien , / Vet / c - Serie Bd 11 , Bonn I 961 כהקשר זה יש לציין את מחקריהם החלוציים של מקס גרינכאום , ברנרד שפירא . יהושע פי כקל רהיינריך שוצעגר העוסקים בךלם באברות אברהם כמרחכ המוסלמי . ? M , Grunbaum , Neue tteitivge ? . ursemiiisehen Sitgenkundef u LeidGii IS 7 ^ : B . Chapira , " Lcgcndcs biblique ^ , ; iltnhuec ^ a Kaab Bl - Akbar " . in ; Revue des Entdes Jtiivw . Paris 1919 , vol . LXIX . pp / -86 KM ; J . Finkel . " An Arabic Stoty of Abraham " , Hebrew Union College Arunfu I 2 - BU 973 / 8 ) . pp . 387 - 409 35 מאמרו של עזרא שפייזהנדלר , שבו הוא רן כעיכוד שירי פרסי יהודי של הסיפור שיש כי שינויים עלילתיים מהותיים ביחס לגרסאות התימה : ע ' שפייןהנדלר , " אגרת אברהם ונמרוד כשירתו של באבאי בן לוטף " , דברי הקונגרס העולמי הרביעי למרעי היהדות , האיגוד העולמי למרעי היהדות : ירושלים תשכ " ט , כרך כ . עמ ' ל . 40 - 3 וכן ראו גם גרסה של כעב אל אחבאר , יהודי שהתאסלם ונפטר כמאה השביעית : חי בן עומאי , " סיפורי אברהם כערבית יהורית ממקור מוסלמי — קטעים חרשים ' / בתוך : חי בן שמאי ( עורך ) . חקרי עבר וערב מוגשים ליהושע בלאו , הוצאת אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית כירושלים : ירושלים תשנ " ג , עמ ' . 133 - 111 אביבה שרסמן םנתחת סיפור מסוף המאה התשע עשרה מבגרר : . A Schussman , " An iIraq Judeo - Arabic Version of Ma ' aseh Avraham : Some Literary and Lin ^ m . siic Features " , in ; J . Blau ? ind S . Q . Reif ( eds . ) , Geniztdi Rzszan h ufler Ninety Years : The Caseof Judeo - ArobU . geCambrid University Pi ess : geCambrid 1992 , pp . 261 - 371 תרלררת הנביאים , * כן מצוירת מקבילות ביצירותיהם של יהודים שחיו במרחב המוסלמי ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר