א. הסיפור וחוקריו

עמוד:12

ציד , מרחיב תחומים וכתה ערים , מוסת למלך אשיר ^ בבלי קדמון . לדעתו , רק כספרות 7 חן " ל החל נמרוד להצטייר כמלך רשע . " בחיבה אטימולוגית של השם " אור כשדים " מזמבת לאזואלוס דיון מנקודת מוצא היסטורית בעיצוב דמותו של אברהם כספרות בית שני לעומת דמותו בספרות המדרש . הוא טוען שדמותו של אברהם החלה להתבלט בספרות הנבואה מסוף בית ראשון ותחילת בית שבי , תוך שהיא מקבלת משמעות חדשה : סיפור שבירת הפסילים , שהיה ידוע בספרות כית שבי , מעמיד את אברהם כפילוסוף רכחבם . בעוד המשכו של הסיפור , על השלכתו לאש והצלתו ממכה , מוזכר רק בספרות המדרש , ובו נעשה אברהם מקדש 27 שם שמים הראשון . ומופת לעם על רקע גזרות השמד ואחריהן . כניגוד לגישות המציגות אח אברהם כממציא דת חדשה , רואה שטייכזלץ את אברהם כמחדש דת עתיקה , הלוא היא האמונה ככוח עליון אחד מופשט , אמובה אשר הייתה קיימת מאז ומעולם , אלא שהיא הלכה ונתחלפה כהערצה של תבניות פשוטות 2 יותר , הניתנות למישוש , במסגרת תהליכי ניוון של תרבויות המזרח הקדום . " 2 1 ספריהם של וולי , סטרס , אריאטי ' וקושל ' יוצאים מתוך נקודת מבט היסטורית , והם מנסים לחפש עקבות היסטוריים בסיפורו של אברהם , תוך התבססות על מתקרים ארכיאולוגיים שנעשו באלור המזרח הקדום , מתוך מטרה להסביר את חשיבותו של אברהם לכל שלוש הדתות הגדולות ומתוך קישור בין סיפורי אברהם ובין סיפורים במסורת הנוצרית והאיסלאמית . האגדה על אברהם ונמרוד ידועה גם כתרבות המוסלמית , מקבילות לסיפור " אברהם בכבשן האש " מצויות בקוראן , " בספרי פרשנות לקוראן ובחיבורים על ש 26 אברמסקי , " נמרוד וארץ במרוד " . בית מקרא ג ( פב ) ןניסךסיון תש ' ים ) . עמ ' , 255 - 237 . 340 - 321 27 יי אזראלרס , " משמעית השם ' אור כשדים ' בבראשית יא 31 - 27 על פי ספרות בית שני והמדרש " . בית מקרא ג ( קסב < ( תש ' יס ) , עמי . 271 - 267 לעניין מילו י הפערים בספרות חז " ל ; הנ " ל , '' מילוי פערים בסיפור המקראי מזווית ראייתה של הפרשנות המסורתית '' , כית מקרא ב > קנג < ( טבת - אדר תשנ '' ח ) , עמ ' . 183 - 179 18 עי שטיינזלץ . דמויות מן המקרא , משרד הבטחק והאוניברסיטה המשודרת : תל אביב תשמ " א , עמ . 15 - 9 L , Wolley , Abraham , MRPCP Discoveries and Hebrew Origin . Faber and Fa her : 19 London 1936 J . V . Van Seters , Abraham m History and Iradition , New Haven : Yale University 30 Press 1975 S ArieiL Abraham and the Contemporary Mind , Basic Books : New York 1981 31 K . J . Kusthel , Abraham , SignafH apefor Jews r Christians and Muslims , Continuum : 32 New York 1995 33 בקוראן מוזכרות סצנות מתוך התימה מספר פעמים : אלקראן , מהדורת יי ריבלין , דביר : תל אביכ תשל " ה . עמ ' 41 פסוק רס עמ ' 337 - 336 פס ' נכ - סט . עמ ' 429 - 428 קס טו - כג . ' עמ ' 501 - 500 פסי פא - צח .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר