א. הסיפור וחוקריו

עמוד:11

כמבטא אספקט בפואטיקה של ספרות חז " ל . הוא טוען שהסיפור נוצר מתוך צורך למלא פער מידע במקרא , באמצעות יצירת הילה של צדיקות סביב אברהם מוסבר טעם בחירתו — עניין סתום במקרא — ומכאן ריבוי הסיפורים על לידתו וילדותו באור כשדים . מאלי מנסה גם הוא להוכיח כי למרות שהסיפור אינו מוזכר בתורה , הוא נרמז שם באופן ברור . לעומתם ברזון מנסה להצדיק , תוך עיון בגרסאות אחדות של התימה בעיקר אלה של חז " ל ושל הפרשנים הקלאסיים , מדוע אין הסיפור מופיע במפורש בתורה . דינקלי ' ופיבטר ^ מתייחסים אל הסיפור כאל חלק מעשרה ניסיונות , כפרדיגמה שאותה קבעו חז " ל , שוורצבוים בודק את הסיפור מנקודת מוצא השוואתית ומצביע על מקבילות בין לאומיות לאפיזודה של שכירת הפסילים . יסיף רואה בגרסאות המדרשיות המוקרמות של הסיפור גרסאות עממיות . תוך התבססות על הרטוריקה וזיהוי מוטיבים בין - לאומיים . הוא משייך את הגרסאות הימי ביניימיות של הסיפור אל דאנר הספרות המרטיררלוגית , "* גם המחקרים החלוציים הקלאסיים של ברי ושל ברייכס ופאטאי עוסקים בסיפור מנקודת מוצא השוואתית . לאחרונה הציגה סמי סקירה רחבה על מקומו של אברהם בנבואה . במזמור ובתפילה . מספר מחקרים מתמקדים בדמותו של נמרוד . דוידוביץ בודקת סממנים סגנוניים בתיאורי נמרוד ואברהם במקרא , ומצביעה על אנלוגיות ניגודיות . שבט עוסק אף הוא כבמרוד , ומבקש להוכיח על פי שמה מיקומו , תקופתו ועיסוקו , כפי שהם מצטיירים במקרא . את אפיונו כרשע . ^ לעומתה מוכיח אברמסקי . באמצעות מחקר פילולוגי וארכיאולוגי שהידיעות על במרוד במקרא מעצבות את דמותו כאבטיפוס של מלך גיבור 14 ח " י חמיאל , " לנושא הבחירה כאברהם " , כית מקרא 39 > קלז ) ( תשנ " ד ) , עמ ' , 140 - 133 15 א - מאלי , " ניסיוני הראשון והאחרון של אברהם אבינו " , שמעתין לג " Wftri עמ . 21 - 1 נ 16 עי ברזון , " עיתים כנס אברהם כאור כשרים " . שמעתין ככ וזרם * 10 עמ . 12 - 5 17 י ' דינקל . עשרה ניסיונות כבאור רחב , ירושלים תשמ " ז . 18 א " י פינטר . להתמודד עם עשרה ניסיונות בחיי אדם , לי פיכטער : בררקלין תשס " ב . H . Schwarzbaum , Studies hi Jewish and World Folklore , Waller de Gruyter : Berlin \ 9 968 , pp , 48 , 245 - 246 [ 20 עי יסיף , סיפור העם העברי , מוסד כיאליק ואוניברסיטת בךגררירן : ירושלים תשנ " ד . עמי 593 , 276 . 99 - 97 הע ' 632 , 15 העי . 7 נב B , Beer , Leben Abraham ' s — nachAuffassitngderjiidischetiSage . O . Lciner : Leipzig 1859 , pp . 7 - 19 . 105 - 1 18 11 ר ' גרייכס * 7 פאטאי , מיתוסים עבריים , תרג 0 אדאל מ / מסרה ! גבעתיים תשכ " י , ספר בראשית , סיפורים . 25 . 24 23 גי סמו , המסודרת על אברהם כנבואה , במזמורים ובתפילות , דיסרטציה , אוניברסיטת תל אביכ תשנ " ט , 3 ב 4 דויררביץ , " נמרוד ואברהם — במרור מבהיגו של עולם מורד ואברהם מכי ] עולם לאל רם ' / שמעתין כח ( רזשנ '' א ) , עמי . 11 - 5 5 ב א " י שבט , " נמרוד — צדיק או רשע ' / טללי אורות ח ןתשנ " ת - תשנ " ט ) . עמ ו נ — . 19

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר