א. הסיפור וחוקריו

עמוד:10

נ האס הייתה בירות קודם מתן תורה ואילו שטייבכרגר משתמש בגרסה זר על מנת י להבליט את ייחודיותו של אברהם כמי שקבע יחס חדש בין אדם לאלוהיו ובכך חולל מהפכה י ייסוד ארמה ד 1 דשה \ גרסת כיאליק ררכניצקי משמשת את תמר רדרייפרם לצורך ניתרדו אישירתר של אברהם על פי עקרונות ירנגיאניים \ האיתן בודק בגרסאות בראשית רבה ותנא דבי אליהר את בלי ההוראה בהם משתמש אברהם על מנת להפיץ את אמונתו החדשה . מלמן ולוי * עסקר לאחרונה בחיבור " מעשה אברהם אבינו עליר השלרם '' . שהוא אתת הגרסאות התשובות בתולדותיה של התימה . 9 האנתולוגיה אברהם אבי המאמינים , מציגה פרישה כררנוליגית מן העת העתיקה ועד ימינו של הוגי רעות . פרשנים ופילוסופים , וכל אחד מהם נדרש לאמונתו של אברהם , לדמותו ולרעיונות שהוא מסמל . עניינים שובים העולים כמחקר התימה " אברהם בבכשן האש " מוזכרים כמאמרים אחרים בספר : רכיצקי דן במאמרו כמשמעות מורשתו של אברהם , אך הוא מבחין בין עצם האמרבה המונותאיסטית לבין דת המצוות , כפי שנתקבלה 11 נ 0 בידי משה . רויטמן מבהח את הרמזים לסיפור כספר יהודית בעוד כשר מתמקדת במשמעויות שקיבלה פתקציית ההבטה לשמים בהגות היהודית מספר בראשית רעד הרב סרלרבייצייק \ ' מספר מחקרים נדרשים להיעדר הסיפור מספר בראשית : ויינגרין עוסק בשרידים הלשוניים במקרא לסיפורי אברהם באור כשדים , ומתאר אותם כמסורות קדומות 3 שמטרתן הייתה לנמק את בחירתו של אכדהם לאבי האומה . ' חמיאל בדרש אל הסיפור 3 עי ברזון , " אמינה אברהם אבינר ומלחמתו נגד עבודה זרה " , אור המזרח לג ( תשמ " ה ) חוברת ' א ( קטל ) . עמ . 544 - 74 4 י ' שםיינברגר , " אברהם אבינו , היהודי הראשון " . כתל 1 י יב ןתשמ '' ן ) , עמי . 33 נ — 311 J י ' רימר וגי דרייפרס , " אברהם » רם וסמלי / שדמות קטז ( תשנ " א < עמי 55 - 144 נ ; שדמות קי ; ' cron Off 1 עמ ' ; 101 - 89 שדמות קיח - קיט ( תשנ " ב ) . עמי . 152 - 133 רכן גם גרסה מורחבת ועדכנית ייתר של הדברים : י " רימר וג דרייפרם , אברהם יצחק ויעקב — 777 T ובניים , מידן : תל אביב . 2001 6 י ' האיתן , '' כיצד הפיץ אברהם אבינו את תררתרי " , שמעתין ל 7 > תשי ' ט ) , עמי . 21 - 7 B . H . Mehlman , " A Literary Examination of Maaseh Avraham AvjnnA lav Hashalom "' , 7 -AnnualofRabbink Judaism 2 ( 1999 ) , pp . 103 - 125 B . Levy , " A Faithful Hean ; Preparing for the High Holy Days : A Sru / fy Text Based K on theMid rash Maaseh Avrahain AviriL " , UAHC Press : New York 2001 f מי חלמיש , חי כשר וי ' סילמן ( עורכים ) . אברהם אכי המאמינים — דמותו בראי ההגות לדורותיה . אוניברסיטת בר אילן : רפת ק תשס " ב . א 10 רביצקי , " העקדה והברית — אברהם ובניר בהגות היהודית " , שם עמי , 38 - 11 ובמיוחד ' עמי . J 8 - M ' x 1 f רריטמן , " יהודית ה — 9 - 6 מקור נשכח על ראשית חייו של אברהם " . שם , עמ ' . 58 - 47 נו ח כשר . "' הבט נא השמימה ' — על ההגרת היהודית בעקבות המדרשים '' , שס , עמ ' . 345 - 331 גנ , ( / eiichaHo * in denes is 15 : 7 " , in : P . dAckroy and B . Lindars ( eds ' J , Weingreen , Wouis and M (? 1 } ih \ g \ , geCambrid University Press : geCambrid 1 % 8 , pp . 206 - 215

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר