נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך

עמוד:179

נספח ב׳ : ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך אחת המסקנות הראשונות שעלו מדיוני הוועדה הייתה הצורך בהבהרה של המושג ״קשרי בית ספר-משפחה״ , על משמעויותיו השונות ומגוון המושגים הקשורים בו . עלה הצורך לפרט ולהגדיר פעילויות ברורות ומעשיות ויחסי גומלין בין הצוות החינוכי לבין הורי התלמידים . בחלק זה ננסה לערוך את ההבהרה המושגית הזאת . חשוב לציין שכוונתנו אינה לדיון תאורטי פילוסופי או לש וֹ ני במושגים , אלא להגדרה והבהרה של הדרך שבה נעשה בהם שימוש במסמך זה . עם זאת , כדי שהשימוש במושגים יהיה מועיל , על החלוקה המושגית להיות מונחית הן על ידי התאוריה והמחקר הקודם בתחום והן על ידי הפרקטיקה של העוסקים בתחום . נתחיל אם כן בהצגת מספר ניתוחים מושגיים שנערכו על ידי חוקרים בתחום , ולאחר מכן נציג את המודל התאורטי שעליו אנו מסתמכים ואת המושגים שבהם השתמשנו . כל זאת תוך פירוט של דוגמאות לסוגים שונים של פרקטיקות הקשורות לכל מושג . לנוחות הקריאה נשתמש להלן במושג ״מעורבות הורים בחינוך״ כמושג כללי המציין את כל הסוגים של הקשרים בין בית הספר למשפחה והפעולות שעשויים ההורים לנקוט על מנת לקדם את ילדם בכל המובנים . סקירה של ניתוחים מושגיים מהספרות במהלך השנים , ובמיוחד בשני העשורים האחרונים , נערכו מספר אנליזות של סוגים אפשריים של יחסים בין ההורים לבין בית הספר וכן סוגים שונים של מעורבות אפשרית של ההורים בחינוך ילדיהם . כיוון שחוקרים שונים הגיעו לנושא מכיוונים שונים ניתן למצוא סיווגים מגוונים ואף הגדרות שונות מאוד במחקרים השונים . הספרות בתחום Milne , Myers , ) Rosenthal & Ginsburg , 1986 ; Fehrmann et al ,. 1987 ; Astone & McLanhan , 1991 ; ( Miller & Green , 1992 ; Madigan , 1994 ; Muller , 1993 מציעה להתייחס למעורבות הורים כאל מבנים רבי ממדים . עם זאת , המדדים השונים שבהם השתמשו כל אחד מהחוקרים מקשים על הבנת התחום . להלן מובאת התייחסותם של חוקרים שונים לממדים השונים של מעורבות הורים . ג׳ויס אפשטיין ערכה כבר ב 1992 ניתוח רב השפעה שבו הציגה שישה סוגים של מעורבות הורים בחינוך ילדם : הורות מיטיבה : יצירת תנאים בבית המסייעים לילד להתפתח , בלי קשר ספציפי למעורבות בנושאים הקשורים ללימודים ולחינוך . 33 למשל , חוקרים אחדים בדקו מה גורם להורים להיות מעורבים ( באיזה סוג של מעורבות . ( אחרים בחנו את ההשפעה שיש לפעולות שונות של ההורים על הישגי התלמידים , והיו גם שבדקו כיצד משפיעות תכניות המעודדות מעורבות הורית ואילו תכניות יעילות .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר