רשימת מקורות

עמוד:145

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ( 2012 ) בעלי מוגבלות בישראל – ההיבט הסובייקטיבי : אופטימיות , שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי נפשי על רקע מצבם החברתי כלכלי , אוחזר מתוך : , http : // www . cbs . gov . il / www / publications / pw 71 . pdf כניסה . 9 . 2 . 2015 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ( 2013 ) ממצאים מסקר הוצאות משק הבית . 2012 אוחזר מתוך : www . cbs . gov . il / www / hodaot 2013 n / 15 _ 13 _ 343 b . doc בתאריך . 27 . 7 . 14 הס . ( 2009 ) תכנית להעצמת איכות חיים של תלמידים לקויי ראיה ועוורים על פי המודל ההומניסטי חינוכי : טיפוח הנחישות העצמית , הסינגור העצמי , ושיפור ההתמודדות עם המחלה ( דוח . ( ISF אוניברסיטת חיפה . הרכבי , א׳ ומנדל לוי , נ׳ ( עורכים . ( ( תשע״ד . ( חינוך לכול – ולכל אחד במערכת החינוך בישראל , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . ירושלים . יונה , י׳ . ( 2005 ) בזכות ההבדל : הפרויקט הרב תרבותי בישראל . ירושלים : מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד . הרמן , ת׳ , הלר , א׳ , אטמור , נ׳ ולבל , י׳ . ( 2013 ) מדד הדמוקרטיה הישראלית , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה . הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך , מיצ״ב תשע״ד : נתוני אקלים וסביבה פדגוגית , , 2014 אוחזר מאתר משרד החינוך , ינואר . 2015 ולצר , מ׳ . ( 2003 ) ״אילו זכויות מגיעות לקהילות תרבותיות ? ״ , בתוך : תנחומי ( עורך . ( רב תרבותיות במבחן הישראליות . ירושלים : מאגנס . חוזר משרד הבריאות . ( 2010 ) חוזר מספר , 40 / 2010 תיק מספר . 2 / 14 מנהל רפואה , החטיבה לענייני בריאות , אוחזר מתוך אתר משרד הבריאות , . 14 . 5 . 2015 טיילור , צ׳ . ( 2003 ) ״הפוליטיקה של ההכרה״ בתוך : תנחומי ( עורך , ( רב תרבותיות במבחן הישראליות . ירושלים : מאגנס . נאון , ד׳ , מילשטיין , א׳ ומרום , מ׳ . ( 2011 ) שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר יסודיים : מעקב אחר יישום ״פרק השילוב״ בחוק חינוך מיוחד . ירושלים : מאיירס-ג׳וינט-מכון ברוקדייל . מייזלס , ע׳ . ( 2001 ) יחסי הורים ומתבגרים בישראל עם המעבר אל גיל ההתבגרות . מגמות , מ״א . 180-194 : ( 2-1 ) מיל , ג׳ ס׳ . ( 2006 ) על החירות . ירושלים : שלם .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר