קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:125

משתמע ; שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר , שלא למטרה שלשמה נמסרה ; פרסומו או מסירתו של דבר שהושג באמצעות פגיעה בפרטיות ; פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם , לרבות עברו המיני , או למצב בריאותו , או להתנהגותו ברשות היחיד . פרשנות המציאות לשם החלטה אם בוצעה התנהגות שיש בה הפרת פרטיות בניגוד לחוק היא נושא רחב , שלא נקבעו בו מסמרות מוחלטים . נסתפק בהכללה כי בשל הקושי לקבל הסכמה מדעת , שעליה להיות נקודתית , כפופה להסברים מפורטים , לא גורפת וצופה פני עתיד - עלולים אנשי חינוך להפר את פרטיותם של התלמידים ושל הוריהם הן בהעברת מידע ביניהם בתוך בית הספר והן בהעברתו לגופים מחוץ לבית הספר . בהעדר חקיקה ספציפית להסדרת הנושא כאמור לעיל , נסמכת הגנתם של אנשי חינוך בעיקר על סעיף ( 2 ) 18 לחוק הגנת הפרטיות , הקובע כי הן במשפט פלילי והן במשפט אזרחי קיימת הגנה טובה לאדם שהפר את פרטיותו של אחר ללא הסכמתו , בנסיבות המנויות בו , ובתנאי שהפגיעה בוצעה בתום לב . לצורכי סקירה זו ניתן לחלק את ההגנות שבסעיף ( 2 ) 18 לשלושה סוגים : הגנות כלליות אישיות כמו פגיעה בפרטיות לשם הגנה על עניין אישי של הפוגע , או העדר ידיעה ממשית או קונסטרוקטיבית על הפגיעה בפרטיות ; הגנות כלליות הקשורות לעיסוק הפוגע ( במקרה זה לשדה החינוכי ) והגנות הכרוכות בחובות חוקיות סותרות . נפרט רק בעניין שני סוגי ההגנות האחרונים הקשורים לסקירה . ס׳ () 2 ) 18 ב ) קובע הגנה כאשר הפגיעה בפרטיות נעשתה בנסיבות שבהן ״הייתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית , מוסרית , חברתית או מקצועית לעשותה״ . בהתאמה לכך , חובת הסודיות והגנת הפרטיות נסוגה בין היתר מפני חובת הדיווח החלה על עובדי הוראה במקרים חריגים בנסיבות ספציפיות . לדוגמה , סעיף 368 ד׳ ( ד ) לחוק העונשין -1989התש׳ן ( תיקון מס׳ ( 26 מטיל על מנהל או איש צוות במוסד חינוכי או טיפולי , חובת דיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער או למשטרה על עבירות מין , עבירת חבלה חמורה ועבירת התעללות כשקורבנות עבירות אלה הם קטינים או חסרי ישע . חובת הדיווח המוטלת על אנשי מקצוע , בכלל זה אנשי חינוך ( בפרשנות רחבה של עיסוקם במוסד החינוכי , ( היא חובת דיווח מחמירה יותר מזו החלה על כל אדם . בהקשר זה די ב״חשד סביר״ כי נעברה עבירה בזמן כלשהו , לאו דווקא לאחרונה , כדי להקים חובת דיווח , חובה שאינה חלה על אנשי מקצוע שאינם עובדי חינוך ( צוותים רפואיים , פסיכולוגים , שוטרים , קרימינולוגים ועוד . ( מספר חוזרי מנכ״ל משרד החינוך מוסיפים על החובה החוקית הבסיסית . חוזר המנכ״ל הכללי ביותר העוסק בחובת הדיווח הוא חוזר מנכ״ל משרד החינוך סט ) 3 / ב ) ״חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק וחקירות תלמידים כקרבנות וכעדים״ . החוזר מדגיש במיוחד את חובת הדיווח על עבירה הנעשית על ידי מבוגר אחראי על קטין או על ידי בן משפחתו שגם הוא קטין . 28 ״פרסום״ בסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות : ״כמשמעותו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע , -1965תשכ״ה ״ ; מכאן , בהגדרה רחבה ״בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס , לרבות ציור , דמות , תנועה , צליל וכל אמצעי אחר״ , ולרבות ״אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע״ או ״אם היתה בכתב והכתב עשוי היה , לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע״ .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר