מעברי ישן ליהודי חדש רנסנס היהדות בחברה הישראלית

עמוד:4

The Jewish Renaissance in Israeli Society : The Emergence of a New Jew Yair Sheleg עריכת לשון : נועם לסטר , ענת ברנשטיין סדר : נדב שטכמן הדפסה : ארט פלוס , ירושלים מסת ISBN 3-079-519-965-978 ב “ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל “ להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 5300800-02 , 2222-20-800-1 פקס : 5300867-02 דוא “ ל : orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il המכון הישראלי לדמוקרטיה , ת , 4482 ד “ ירושלים 91044 ) כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשעא" Copyright ) 2010 by The Israel Democracy Institute ( R . A . ) Printed in Israel כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר