תוכן העניינים

עמוד:8

של האל באדם ; 90 הסליחות והרשויות האישיות – היבטים מנוגדים בחוויה הדתית ; 97 סיכום ; 99 נספח : גילוי וכיסוי בלשון השיר : " טרם היותי חסדך באני" לשלמה אבן גבירול – שיר הלל או בקשת רחמים ? 102 פרק רביעי : הנשגב ודימוי האל במזמורי תהלים ובסוגות שונות של שירת הקודש העברית בספרד 109 על ההתאמה של הנשגב לדימוי האל ; 110 האימה והעונג – האפקט המורכב של הנשגב ; 110 הנשגב והאי רציונלי ; 112 מזמורי התהלה ; 113 פיוטי הקדושה והתהלה : מקרה בוחן – פיוטי האופנים ; 124 דימוי האל מנשגב למשגב ; 135 הגאולות ודומיהן ) מאורות , אהבות , זולתות ( ; 135 מזמורי קינת העם והפרט ; 139 הסליחות ; 141 הרשויות האישיות ; 145 בין הדתי לאסתטי ; 149 סיכום 150 פרק חמישי : "ונפשי עם בשרי לו כמהים : " על הערגה לאלוהים ברשויות האישיות ובשירים אחרים 152 פרק שישי : עמק עכור כפתח תקווה : על תפקודם המשתנה של רעיונות הגות פסימיים בשירי חול ובשירי קודש עבריים מספרד ) שירי הגות , תוכחות ורשויות אישיות ( 161 רעיונות פסימיים בשירי גורל ; 163 החטיבה הפסימית ; 169 החטיבה הדתית ; 170 המבדיל בין קודש לחול , בין אור לחושך ; 171 הרשות האישית כתוכחה ; 179 סיכום 188 פרק שביעי : המקרה של "שוגה בחיק ילדות" 190 פרק שמיני : על שינה ויקיצה – מוטיב אחד בהקשרים משתנים 200 ביבליוגרפיה 211 מקורות ; 211 מחקרים 213 מפתחות 219 מפתח עניינים ; 219 מפתח יצירות 220

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר