תוכן העניינים

עמוד:6

ח . פני הדברים אצל בני פרובאנס ( דרום צרפת ) 107 ט . הסיבות לעיסוק בענייני נוסח 108 פרק רביעי : יחס ר' גרשום מאור הגולה ותלמידיו להגהות 111 א . המסורת על תקנת רבינו גרשום מאור הגולה 111 ב . ר' גרשום פועל לשימור נוסח התלמוד 116 ג . על מנהגם של בני אשכנז בהגהת ספרים 119 ד . בית מדרשו של רגמ"ה במגנצא 120 ר' יצחק ב"ר יהודה ויחסו לתקנת רגמ 120 ה" פירושי רגמ"ה ופירושי חכמי הדור לתלמוד 122 ה . הגהות רש"י ותקנת 125 ת"ר פרק חמישי : יחס רבינו תם להגהות 127 א . על ספר הישר ומטרתו 127 ב . ר"ת מתנגד להגהות המוחקות את הנוסח מן הספר 129 ג . הקושי במציאת הנוסח הקדום להגהת הספר 130 ד . ר"ת מחזר אחר נוסחאות ישנות-ספרדיות 132 ה . באלו אופנים אין ר"ת מתנגד להגהות 133 ו . יחס ר"ת להגהות רש"י ורשב 136 ם" הגהות רש"י משמעותן גם תוספת והשלמה 136 הגהות רש"י הן רק בפירושו ולא בספר התלמוד 137 פועלו של רש"י במסכת זבחים 137 הגהות רשב 140 ם" ז . דיון נוסף בהגהות רש"י בפירושו 141 דיון על שיטת רש"י בהגהותיו 141 חכמי הדורות מתקשים במציאת הנוסח הישן שעמד לפני רש 142 י" ח . ויכוח ר"ת עם ר' משולם 145 מהו הנוסח שעליו ראוי לסמוך 145 בירור טענות ר"ת כנגד הגהות ר' משולם 147 בדיקת טענות ר"ת על הנוסח שהציג ר' משולם 149 מה בין ויכוח ר"ת עם חכמים אחרים לוויכוחו עם ר' משולם 151 ט . הגהותיו של 152 ת"ר פרק שישי : ספרות ההגהות עד המצאת הדפוס 157 א . הרחבת המונח הגהות . ומונחים טכניים הקשורים ככתיבתן 157 תוספה , תוספת , תוספות , תוספתא 159 פירוש , פי' וכדומה 163 שם הכותב 164 הגה , הגהה 165 פנים , עמוד , ספר 168 חוץ , גליון 171 ב . הלכות הרי - ף" הגהות הרשב"ם , תוספות אלפס 174 ג . משנה תורה לרמב - ם '' הגהות מימוניות 178 ד . פסקי הרא - ש" הגהות אשרי 183 היקף החיבור 184 מקורותיו 185 ההבדל בין דפוס ראשון לדפוסים מאוחרים 186 שכבות שונות בהגהות אשרי 186 מטרתו ואופיו 188 היחס אל הגהות אשרי במשך הדורות 189 ה . חיבורים נוספים 190 מחזור ויטרי 190 סמ 191 ק" מרדכי 191 ברכות מהר 192 ם" שערידורא 193 תקון תפלין לר' אברהם מזונשהיים 193 תשב 193 ץ" ספר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר