7. רגולציה ועמותות

חברות רבות יבקשו לתרום לעמותות אשר יש בבעלותן אישור ניהול תקין המונפק על ידי רשם התאגידים ומלמד על סדר ומינהל תקינים בהנהלת העמותה , וכן אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה , המהווה תרומה מוכרת לצורכי מס . הוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מקנות אישור לכל אדם או תאגיד לתרום למוסד ציבורי אשר הוכר " כמוסד ציבורי לעניין סעיף " 46 תרומה כספית / שוות כסף ( בהנפקת חשבונית מס , ( ולקבל 35 % מסך התרומה החזר ממס הכנסה . נוסח פקודת מס הכנסה סעיף : 46 אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 310 שקלים חדשים לקרן לאומית , או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף ) 2 ( 9 שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת , 35 אחוז מסכום התרומה יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה , ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת מס פלונית בשל סכום כולל של תרומות העולה ל 30 % מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה או על 7 , 636 , 000 שקלים חדשים , לפי הנמוך שביניהם . סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס , יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו , ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס , כאמור , בשל סכ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ