אות השר להגנת הסביבה לדיווח על פליטות פחמן שקיבלה חברת הראל על השתתפותה במערך הדיווח הוולונטרי