א. מהי השקעה אחראית?

כבר בסוף שנות התשעים התגבשה ההבנה שלא די להתבסס על שיקולים כספיים בלבד בבחירת השקעה . השקעה אחראית היא כזו המביאה בחשבון שיקולי סביבה , חברה וממשל תאגידי ESG — Environmental , Social and ) ( Governance בתהליכי השקעה של גופים מוסדיים , כחלק מהשיקול העסקי . גישה זו מושתתת על ההכרה כי הערכת סיכונים המבוססת על ביצועים פיננסיים בלבד אינה מדויקת ואף מטעה , מכיוון שאינה כוללת סיכונים סביבתיים וחברתיים שקשה לכמתם , ואשר יכולים להתרחש ולהשפיע על כדאיות ההשקעה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ