זהירות שביר: הורים ושיח החינוך היהודי

נורית חמו בתוך השיח הסוער והמתרחב עד מאוד בשני העשורים האחרונים על אודות אופייה של הזהות היהודית עולה גם שאלת עמדתם של הורים כלפי סוגיית החינוך בתחום . ההתחקות אחר הקול ההורי במרחב החילוני מעלה תדר בעל עוצמה נמוכה . השיח ההורי על החינוך היהודי הוא שיח חלקי , מצומצם ואף מנומנם במידה רבה . מתעוררת אפוא השאלה : כיצד מבינים הורים המגדירים עצמם כ״חילונים״ והשולחים את ילדיהם למערכת החינוך הממלכתית הכללית את משמעות זהותם היהודית ? האם גם ציבור זה נמצא בסבך המפגש בין הציר הדיאכרוני של האתוס היהודי שעוצב במשך הדורות לבין הציר הסינכרוני של האתוס הישראלי-יהודי המתגבש כאן ועכשיו ? האם גם ציבור זה מתלבט בדבר אופייה של הזהות היהודית שלו עצמו ושל ילדיו ? היש להורים ציפיות ממערכת החינוך הפורמלית שבה מתחנכים ילדיהם לגבי עשייה ראויה בתחום ? ואם אכן קיימות ציפיות , מהן ? מה אופיין ? אל מי הן ממוענות ? המאמר הנוכחי מבקש לתאר תמונה של שיח הורים על חינוך יהודי , שהובילה לקביעה הפותחת בדבר מאפייניו של שיח זה . הדיון בתמונת השיח יתמקד בציפיות הורים ממערכת החינוך ויבקש לבחון תשובות לחלק מהשאלות שהוצבו בראשית ה...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת