יחסי גומלין בחינוך היהודי בין ישראל לתפוצות: לאן?

אסתר ינקלביץ ומרים בן-פרץ במאמר זה נבדקים כיווני התפתחות אפשריים של חינוך יהודי בהתבסס על ניסיונות של קשרי גומלין בין מוסדות חינוך בישראל למוסדות חינוך בקהילות בפזורה היהודית בצפון אמריקה . שני סוגי הקהילות מתקיימים בתוך מציאות מורכבת , שחוברים בה גורמים פלורליסטיים , כגון זרמים דתיים , פוליטיים וחברתיים , מגוון עדות וקשת רחבה של דעות ועמדות . באמצעות הקשר הביןקהילתי מתוודעים שני הצדדים לקיום יהודי מגוון במסגרות חיים שונות . לנוער הישראלי מזמן המפגש הבין-קהילתי היכרות עם קיומם של זרמים ביהדות החיים בקרב החברה הלא-יהודית ומושפעים ממנה , ולנוער היהודי בתפוצות – תובנות על החברה הישראלית , שלוח השנה היהודי הוא חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום בה . מאמרנו מתמקד בכיווני התפתחות אפשריים של יחסי גומלין אלה . אחרי דיון קצר בשאלה במה עשויים להתבטא יחסי הגומלין בקשר החינוכי בין קהילה ישראלית לקהילה בתפוצות , אנו מתמקדות במטפורת הגשר , שיש בה כדי להצביע על כיוונים חשובים של פיתוח הקשרים החינוכיים בין שתי הקהילות . המאמר מציג תמונה של קשרי גומלין חינוכיים המתקיימים בכמה פרויקטים חינוכיים של שותפויות בין...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת