תוכן

פתח דבר - בדרכי נעמ ( ה ) | נורית חמו 9 ..................................................................... שער ראשון | חינוך יהודי בישראל משתתפי השער הראשון 17 ........................................................................................ הקדמה - חינוך יהודי בישראל : ביטויים של פלורליות ופלורליזם | יובל דרור 21 ....... שיח החינוך היהודי – תעייה בין מושגים סותרים | משה שנר 33 ................................. היבטים חדשים על ראשיתו של חינוך תל״י | איתן שיקלי 69 ..................................... יחסי גומלין בחינוך היהודי בין ישראל לתפוצות : לאן ? | אסתר ינקלביץ ומרים בן-פרץ 93 ............................................................................... על אמנות ההנחיה של בתי המדרש | משה מאיר 115 ................................................. זהירות שביר : הורים ושיח החינוך היהודי | נורית חמו 151 ......................................... על החינוך לפמיניזם יהודי – קריאה פמיניסטית בספרות חכמים | חנה קהת 183 ....... תרבות ישראל : דינמיקה של מקצוע בהתהוות | פנינה שור 2...  אל הספר
אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת