תוכן העניינים

מבוא / אמנון גלסנר 7 .......................................................................................................... " ראש החץ" ו"היד החמה : " דרך העבודה במיח"ם 8 .................................................... מוביל תהליך הכתיבה המשותף מנקודת המבט שלי 11 ............................................... מבנה הספר 14 ................................................................................................................... על התהליך 14 .................................................................................................................... נספח 17 .............................................................................................................................. פרק ראשון : התפתחותו של מיח"ם - מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות / רפי דודזון 21 ..... עושים היכרות עם מיח"ם – מילים שלפני היציאה לדרך 21 .......................................... החזון 21 ......................................................................................................  אל הספר
מכון מופ"ת