הערות

רשימת הקיצורים אפלטון , כתבים כתבי אפלטון , כרכים א-ה ( תרגם מיוונית י"ג ליבס , ( ירושלים-תל אביכ תשט"ו-תשכ"ה אריסטו , על אמנות הפיוט אריסטו , על אמנות הפיוט ( תרגם והוסיף מבוא והערות מ ' הק , ( הדפסה שלישית , נדפס בישראל תשל"ב המטפיסיקה לאריםטו אריסטו , המטפיסיקה לאריסטו , ספר א ' ( תרגם מיוונית ח"י רות , ( מהדורה שניה , ירושלים תש " ט פלוטינום , אנאדות פלוטינוס , אנאדות , כרכים א-ב ( תרגם מיוונית נ ' שפיגל , ( ירושלים תשל"ח-תשמ"א הערות למאמר 'מערבת האמנויות המודרנית ' הודפס מחדש ותורגם לאחר קבלת רשות מן ה Journalof the History 496-527 ; 13 / 1 ( 1952 ) , 17-46 ; . קק of Ideas 12 / 4 ( 1951 ) , המאמר הופיע בספרם של P . P . Weiner - A . Noland ( eds . ) , Ideas in Cultural Perspective ( New Brunswick 1962 ) , pp . 145-206 ; וכן ראה אור בספרו של קריסטלר Renaissance Thought II , Papers on Humanism and . the Arts ( New York - Evanston - London 1965 ) , pp . 163-227 אני אסיר תודה לפרופסורים יוליוס ס ' הלר , ךנשלייר לי , פיליפ מרלאן , ארנסט מורי , ארווין פאנובסקי , מאיר שפירא ונורמן טורי ע...  אל הספר
מוסד ביאליק