מבוא

מטרת שער זה היא לבחון באיזו מידה אפשר לבסס את הטענה כי קיימים הבדלים ברורים בין ‘ הסברה החז״ליתש והשלכותיה על התרבות היהודית לבין התאוריה או הפרדיגמה שמאפיינות ומכונות את התרבות המערבית . הבדלים אלה אמורים להתבטא בתפיסות עולם נבדלות ובשפות שהן מובעות באמצעותן . ההנחה העומדת בבסיס טענה זו ואשר אצטרך לבחון היא כי במידה רבה תפיסת עולם עולה בקנה אחד עם השפה שהיא מובעת באמצעותה . ההתאמה הזו בין תפיסת העולם לבין השפה נוצרת ונשמרת הודות לפעולת גומלין בין השתיים . במילים אחרות , לשסברהש ( או לפרדיגמה מסוימת ) ולשפה אשר מביעה אותה יש מאפיינים משותפים המעניקים להן את ייחודן , ואלה מתבטאים בתרבות המתפתחת באמצעותן . בפרק הראשון ובפרק השני אבחן את יחסן של כל אחת מתפיסות העולם הנדונות למושג ‘ האמתש – בפרק הראשון אעסוק בתפיסת העולם היהודית , ואילו בפרק השני אעסוק בתפיסת העולם המערבית . בירור יחסן של התפיסות האלו לשאמתש – מושג מפתח בשתי התפיסות – אמור לחשוף את ההבדלים ביניהן , כפי שהם מתבטאים במאפיינים מרכזיים שלהן . אפשר לדון במאפיינים האלה בשני רבדים : רובד החשיבה הייחודית לתפיסות , כפי שזו התפתחה ב...  אל הספר
מכון מופ"ת