קורבן אדלייד חונקת סביבה כל אינדיווידואליות ורוחניות.