רשימת קיצורים

אב"ג - ארכיון בן גוריון , המכון למורשת בן גוריון , קריית שדה בוקר אב"ג , א"צ - ארכיון בן גוריון בארכיון צה"ל אה"ע - ארכיון העבודה , מכון לבון , תל אביב אי"ט - ארכיון יד טבנקין , רמת אפעל א"מ - ארכיון המדינה , ירושלים אמ"ע - הארכיון ההיסטורי של מפלגת העבודה , בית ברל א"צ - ארכיון צה"ל , גבעתיים אצ"מ - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים אק"מ - ארכיון הקיבוץ המאוחד , יד טבנקין , רמת אפעל אש"צ - ארכיון השומר הצעיר , גבעת חביבה את"ה - הארכיון לתולדות ה'הגנה , ' תל אביב FRUS - Foreign Relationsof the United States NA - National Archives , College Park , Maryland PRO - Public Record Office  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב