גידול אוכלוסיית צפת ‭2002-1949‬ מקור: פרסומי הלמ"ס. נתוני 2002 נמסרו על־ידי העירית