אוכלוסיית צפת במאה ה־9ו, נתונים משוערים (לפי בן אריה, תשץ)