‭nun ncn nan‬ ‭1 "Y,‬ייפא ב"ץ, בגבעת ברור המפה נרשמה על ניר משי ששימש לעטיפת תפוזים. במפה שני סליקים (בשתי הפינות העליונות‭,(‬ ופירוט תכולתם (ארכיון תולדות ההגנה ‭(15/32‬