שבו אובן גיר קשה מץוסריז של ברן מימי ביח הורדוס. מ^וטר בגילוף,