ד. הכליזמר בשיר היהודי העממי

נוסיף להתחקות אחר חלקו של הכליזמר בחיי העם גם מבחינת המקום שתפס בשיר העממי . אופן התגלותו בחיי העם בשירה העממית היהודית מעיד מבחינה פסיכולוגית על דרך הצטיירותו בדמיון העם ובעולם מאווייו וחלומותיו . שירי עם יביעו אומר . א אמאל איז געווען , אמאל איז געווען א קליין יידעלע , א קליין יידעלע . האט ער געהאט , האט ער געהאט א קליין פידעלע , א קליין פידעלע : 140 נזכר גם אצל י . ח . טביוב במאמרו על שמות משפחה עבריים בכתביו , ירושלים—ברלין תרפ"ג , עמ' . 340 בעיר פראג היתד ; ידועה משפחת מנגנים בשם כ"ז ( ראשי תיבות של השם כליזמר !( ועיין בספרו של םיני האק , משפחות ק"ק פראג , פרעסבורג תרנ"ב , עמי . 179 1 « פי צפורה וירהמיאל ו ^ לפסון , תל אביב . אוי , א 1 י , א 1 י ! א 1 י , איי , אוי — מאכט דאס פידעלע ו אוי , א 1 י , א 1 י , אוי — מאכט דאס פידעלע . א קליין פייפעלע , א קליין פייפעלע . פליו ! פליו , פליו ! פליו , פליו , פליו — ו מאכט דאס פייפעלע . אוי , אוי , אוי מאכט דאס פידעלע .  אל הספר
מוסד ביאליק