הערה: רגרסיית ‭.OLS‬ המשתנה המוסבר הוא הפרש שיעור הקולות )המנורמל( בין המקום הראשון למקום השני. בסוגריים סטיות התקן המקובצות ‭)clustered(‬ לפי רשות. ברגרסיות הוכנסה השפעה קבועה למערכות הבחירות השונות. * מסמן מובהקות ברמה של ‭** 10%‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭*** 5%‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭1%‬