5. התוצאות

תחילה נסתכל על תרשים פיזור המציג את הקשר בין ההפרש בהוצאות הבחירות לעומת ההפרש בקולות ( שיעור ) של שני המתמודדים המובילים בכל רשות מקומית בבחירות המקומיות של שנת , 2008 כפי שמתואר במודל . ( 1 ) מבט בנתונים הגולמיים של הסיבוב הראשון בלבד של בחירות 2008 עלול להוביל למסקנה המוטעית שהמתמודדים שהוציאו יותר זכו בשל כך לנתח גדול יותר מן הקולות בהשוואה למתמודדים שהוציאו פחות ( תרשים . ( 1 אמידה זו סובלת , כמובן , מההטיות שתוארו לעיל , אך היא משמשת נקודת ייחוס לתוצאות העיקריות שיוצגו מיד . לוח 5 מראה שמתאם זה הוא מובהק בספציפיקציות שונות . נשים לב שהמשתנה המוסבר הוא ההפרש בשיעור הקולות בין שני המתמודדים שהגיעו 13 יש לציין כי הרמה החברתית–כלכלית של היישובים משתנה בקצב אטי יחסית לאורך זמן ( ספיבק ויוסטמן , . ( 2001 לשני המקומות הראשונים , והמשתנה המסביר המרכזי באמידה מוטה זו הוא ההפרש בין שני המתמודדים במשקל ההוצאה ( מתוך הוצאות שני המתמודדים ) במערכת הבחירות הרגילות ( סיבוב ראשון . ( לוח 5 השפעת ההוצאות על התוצאות ( הסיבוב הראשון של בחירות ( 2008 תרשים 1 הבדלים בהוצאות ובתוצאות , נתוני סיבוב ראש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר