4. תיאור הנתונים

כדי לאמוד את השפעת הוצאות המועמדים במערכת הבחירות על תוצאות הבחירות לראשות הרשויות המקומיות השתמשנו בנתוני ארבע מערכות בחירות מקומיות ביישובים שבהם התקיימו בחירות חוזרות לראש הרשות , 1998 , 1993 ) . ( 2008 , 2003 בארבע מערכות בחירות אלו התקיימו 134 בחירות חוזרות ( לוח . ( 2 אוכלוסיית המחקר שלנו כללה רק 100 בחירות חוזרות , הואיל 5–ו מועמדים פרשו לפני הסיבוב השני , 11 מועמדים לא הגישו דוח למבקר המדינה , 10 מועמדים לא הפרידו בין הוצאות הסיבוב הראשון לשני , 8–ו דוחות לא אותרו בארכיב מבקר המדינה . 23 מתוך 34 הרשויות שנשרו מאוכלוסיית המחקר משתייכות למגזר הערבי . כפי שנוכל לראות בהמשך , הייצוג של היישובים הערביים באוכלוסיית המחקר הוא גבוה מחלקם באוכלוסייה , ולכן נשירה זו מטרידה פחות . לוח 2 אוכלוסיית המחקר לצורך המחקר אוחדו שלושה מקורות מידע : מידע על הוצאות המועמדים , נתונים על תוצאות הבחירות ומאפייני המועמדים ונתונים על מאפייני היישוב . בסיס הנתונים העיקרי מורכב 100–מ רשויות שבהן התקיימו בחירות חוזרות , ולצדו נבנה בסיס נתונים משני עבור כל הרשויות שבהן נערכו בחירות רגילות בשנת . 2008 בסיס נת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר