הצעות מדיניות: מצע לדיון

›• מוצע לשקול צמצום בהיקף המימון הציבורי לבחירות המקומיות בצד הגדלת היקף התרומות הפרטיות המותרות . לפי ממצאי עבודת המחקר שלנו , למשאבים הכספיים יש השפעה מוגבלת למדי על תוצאות הבחירות ברשויות המקומיות . לנוכח ממצא זה יש לשקול צמצום המשאבים הציבוריים המוקצים לבחירות אלה . יש הטוענים כי הקצאת כספי ציבור תורמת בשוליים לאספקת מידע נוסף וחשוב על המועמדים והמפלגות המשתתפים בבחירות המקומיות , ומשום כך הפחתתה עלולה לפגוע ביעילות קבלת ההחלטות של הבוחרים . כדי להקהות השפעה זו מוצע לשקול להגדיל בד בבד את תקרת התרומות הפרטיות המותרת . החשש שהגדלה זו תקנה יתרון בלתי רצוי למועמדים שיש להם גישה להון הוא קטן לנוכח ממצאי מחקרנו . יש לציין כי סביר להניח שהתרומות הפרטיות לא יגדלו באופן משמעותי אם תוצאות המחקר ( שלפיהן להוצאות תפוקה שולית נמוכה ) יעמדו לנגד עיניהם של המועמדים והתורמים . ›• מוצע להחמיר את הסנקציה נגד עבירה על הסעיפים בחוק מימון בחירות רשויות מקומיות הנוגעים לתרומות . יש לשלול מראש הסיעה וחבריה את הזכות להשתתף בבחירות מקומיות או כלליות למשך 7 שנים , אם הסיעה קיבלה תרומות שאינן חוקיות . הטלת ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר