5. ההשערה של הצבעת פיצוי

ההשערה שרואה בהשתתפות הגבוהה במיוחד של האוכלוסייה הערבית בבחירות המקומיות מעין פיצוי על ההשתתפות הנמוכה בבחירות הכלליות הועלתה על ידי חוקרים ישראלים , אך עד כה היא לא נבחנה בשיטתיות . להלן שלוש ציטטות הלקוחות מעבודות שעסקו בשיעור ההצבעה הגבוה של האוכלוסייה הערבית בבחירות המקומיות , שמהן מנשבת רוח השערת הפיצוי : ניתן לומר כי בבחירות המקומיות חש הבוחר הערבי כי אלה הבחירות המשמעותיות לגביו בעיקר בגלל מיעוט ההשפעה של המפלגות הארציות בהן ( כהן , : 1989 עמ' . ( 309 פרט לחריגים נדירים , ההשתתפות של הערבים בבחירות המקומיות גדולה עוד יותר מאשר בבחירות לכנסת , ונעה בדרך כלל 80 % –מ 26 הממצאים שלנו אינם רגישים גם למדדים אחרים של גודל החמולה , כמו משקלן של , 2 3 4–ו החמולות הגדולות ביותר . מבעלי זכות הבחירה ועד . 97 . 5 % הסיבה העיקרית לכך , כמדומה , היא שהבוחרים חשים יותר בחשיבות בעיותיהם המקומיות כנוגעות להם אישית ומיידית ( לנדאו , : 1993 עמ' . ( 108 מעמדם השולי של הערבים ומפלגותיהם בפוליטיקה הישראלית הכללית , וחוסר יכולתם להשפיע השפעה של ממש על ההכרעות וההתפתחויות ברמה הארצית , מעודדים רבים מהם...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר