מקור: עיבודי המחברים על בסיס נתוני המפקח הארצי על הבחירות.