מקור: עיבודי המחברים על בסיס נתונים שנמסרו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.