הערה: המספרים מתייחסים לרשויות מקומיות יהודיות בלבד. מקור: גולדברג, תשמ"ז: ‭;103‬ תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ‭;14 :1990 ,1989‬ תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ‭;14 :1994 ,1993‬ ילקוט הפרסומים, ‭,1998‬ חוברות ‭.4711 ,4709 ,4707 ,4705 ,4703‬ עיבוד המחברים לנתוני משרד הפנים לבחירות המקומיות בשנים 2003 ו ‭.2008 -‬