3. המסגרת המושגית והמודל האקונומטרי

הבחינה האמפירית בעבודה זו מבוססת על מסגרת מושגית שלפיה הפרטים פועלים במסגרת קבוצה , והיא זו שמשפיעה על המוטיבציה שלהם להשתתף בבחירות . לתאוריית הזהות החברתית שתי השפעות התנהגותיות . השערות אלה ינוסחו באמצעות השערות וייבחנו אמפירית בהמשך . ראשית , חלק מהאנשים פועלים לטובת חברי קבוצתם על ידי הצבעה למועמדים שייטיבו אתם ( השערת ההצבעה על בסיס חמולתי . ( שנית , פרטים החשים שייכות לקבוצה חברתית מסוימת ייטו להשתתף בשיעור גבוה יותר בבחירות מפרטים המעוניינים בעיקר בתועלתם האישית . שיעור ההשתתפות של החברים בקבוצה חברתית יהיה תלוי גם בגודל קבוצתם ( השערת גודל הקבוצה . ( . 3 . 1 השערה : I הצבעה על בסיס חמולתי המבנה החברתי ביישובים ערביים מורכב מקבוצות אחדות ( בדרך כלל ( 4-2 המכונות חמולות . קבוצות אלה נוטות להתגורר בשכונות נפרדות ביישוב . בתוך כל חמולה מתקיימים קשרי גומלין מגוונים בין החברים , או לפחות כך היה בעבר . החמולה היא מבנה חברתי הייחודי לאוכלוסייה הערבית הכפרית במזרח התיכון , והיא מוגדרת בפי אנתרופולוגים וסוציולוגים כקבוצת אנשים בעלי קרבה ביולוגית לאותו אב ראשוני או אנשים שהסתפחו אליה כדי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר