מקור: שיעור הצבעה כללי: ‭— 1993-1978‬ גולדברג, 2001 )עמ' ‭— 2003-1998 .)262-263‬ עיבודי המחברים על בסיס נתוני המפקח הארצי על הבחירות. שיעור הצבעה במגזר הערבי: ‭— 1978‬ עיבודי המחברים על בסיס נתוני המפקח הארצי על הבחירות ‭51(‬ יישובים ערביים‭— 1989-1983 .)‬ לנדאו, 1993 )עמ' ‭— 2008-1998 .)110‬ עיבודי המחברים על בסיס נתוני המפקח הארצי על הבחירות.