מקור: עיבודי המחברים על בסיס נתונים שנמסרו ממשרד הפנים ועל בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הרשויות המקומיות בישראל, שנים שונות‭* .)‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭** 10%‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭*** 5%‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭1%‬ הקודמת‭,)‬ שיעור המושבים של הסיעה הגדולה ומספר הסיעות )מחולק במספר המושבים( עבור כל רשות, כמו גם השפעה קבועה לשנה ולרשות. המספרים בסוגריים מציינים סטיות תקן. הערות: כל עמודה מציגה את התוצאות של פנל מודל רגרסיה שונה. בכל הרגרסיות ישנו פיקוח על לוג מספר התושבים, אשכול חברתי - כ