נספחים

נספח 1 השפעת התערבות השלטון המרכזי על משתנים נוספים נספח 2 תיאור סטטיסטי של תוצאות הרשויות המקומיות , המדגם המצומצם נספח 2 תיאור סטטיסטי של תוצאות הרשויות המקומיות , המדגם המצומצם ( המשך ) התערבות ) נספח 3 האפקט השולי של כל סוג של התערבות על הרשויות המקומיות ( כולל רק רשויות בטווח 7 . 5 נקודות האחוז מסף התערבות ) ( המשך ) נספח 3 האפקט השולי של כל סוג של התערבות על הרשויות המקומיות ( כולל רק רשויות בטווח 7 . 5 נקודות האחוז מסף  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר