הערות: הלוח מציג את האומדנים של משוואה ‭)2(‬ שמופיעה בטקסט. העמודה הראשונה מציגה את אומדני ‭,OLS‬ והעמודה השנייה מציגה את השלב השני של הרגרסיה הבלתי רציפה המעורפלת. בכל הרגרסיות ישנו פיקוח על לוג מספר התושבים, אשכול חברתי - כלכלי, לוג משכורת ממוצעת לשכירים )נתוני השנה הקודמת‭,)‬ שיעור המושבים של הסיעה הגדולה ומספר הסיעות )מחולק במספר המושבים( עבור כל רשות, כמו גם השפעה קבועה לשנה ולרשות. סטיות התקן שמוצגות בסוגריים מקובצות ‭)clustered(‬ ברמת הרשות המקומית כדי לתקן את הקורלציה התוך - יישובית. * מ