5. התוצאות

לוח 4 להלן מראה את ההשפעה של ההתערבות על המשתנים שבמרכז ההתעניינות של מחקר זה , על בסיס המודל האקונומטרי שתואר קודם לכן . לפני שנדון בתוצאות יש לזכור כי הן נשענות על כלל הרשויות המקומיות , ושהאמידה אינה עושה הבחנה בין שלושת סוגי ההתערבות שהפעיל משרד הפנים . בתוצאות אלה יש להטיל חשד , משום שהרשויות המקומיות שטופלו על ידי משרד הפנים אינן מייצגות מדגם מקרי של יישובים , אלא הן נבחרו על בסיס מאפייניהן . בכפוף למגבלה זו נראה שהתוצאות מלמדות כי ההתערבות של משרד הפנים הייתה אפקטיבית בצמצום ההוצאות של הרשויות המקומיות . ההשפעה של ההתערבות על ההוצאות היא מובהקת סטטיסטית גם באופן מידי וגם בשנים שלאחר תחילת ההתערבות . לפי המקדמים הנאמדים , הכפפה מנהלית של הרשויות המקומיות לשלטון המרכזי הביאה באופן מידי לירידה בהוצאות הרשויות לתושב 11 השימוש בערכים בפיגור נועד לצמצם את האינדוגניות האפשרית ברגרסיות פנל . 12 קיבצנו את סטיות התקן ברמת היישוב clustered standard errors at the locality . ( level ) לכן הן אינן רגישות לכל סוג של מתאם סדרתי בתוך המקבצים והטרוסקדסטיות ממקור בלתי ידוע . ( Bertrand , Duflo , a...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר