4. המסגרת האמפירית

הספציפיקציה האמפירית מאפשרת לנו לבחון כיצד התערבות של משרד הפנים משפיעה על הביצועים התקציביים והאחרים של הרשות המקומית . מודל הרגרסיה הלינארית מציג את הספציפיקציה המועדפת עלינו לאמידת השפעה זו . Y it הוא משתנה המייצג את אחד המדדים של ביצועי הרשות המקומית . ) Intervention ( i t-1 הוא משתנה דמי השווה , 1–ל אם רשות i קיבלה טיפול ממשרד , הפנים בשנה , t-1 0–ו אם אחרת . לאור העדויות הראשוניות שסורטטו בתרשימים , 3-1 המראים השפעה הדרגתית של הטיפול , המסגרת האמפירית עוצבה כך שתאמוד גם את ההשפעה של מספר השנים שבהן הייתה התערבות . השפעה זו נתפסת על ידי המשתנה X it-1 . ) Years of Intervention ( i t-1 הוא וקטור של , מאפייני הרשות המקומית המשתנים על פני זמן ( מתוארים בלוח › t . ( 3 מייצג השפעה קבועה לכל שנה בתקופה הנחקרת , כדי לפקח על מגמות מצרפיות במצב הכלכלי והפוליטי בישראל . › מסמל השפעה קבועה ליישוב , › , › והווקטור › הם הפרמטרים הנאמדים . הגורמים הבלתי נצפים ( לחוקרים ) של ביצועי הרשות מיוצגים על ידי משתנה הטעות , . u  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר